Ποιοι γίνονται δεκτοί

Στο Οικοτροφείο μας γίνονται δεκτοί μόνο φοιτητές οι οποίοι έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Eίναι ηλικίας 18 έως 25 ετών

Eίναι βαπτισμένοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι

Εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή

Ζουν μυστηριακή ζωή και έχουν κάποιον πνευματικό

Δεν καπνίζουν

Είναι ψυχικά και σωματικά υγιείς

Οι φοιτητές πού έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις προσκομίζουν συστατική επιστολή από τον πνευματικό τους και γίνονται δεκτοί μόνον κατόπιν προσωπικής συνεντεύξεως με τον Διευθυντή.